La Unió Europea ja ha publicat el reglament UE 2017/1155  en el qual ja hi ha constància dels nous criteris per percebre els ajuts en pagament verd (que suposen un terç del total de l’ajuda directe) per la propera campanya DUN 2018.

Els principals canvis que considerem que cal tenir en compte són:

  • Prohibició d’aplicar productes fitosanitaris en superfícies d’interès ecològic (SIE) Guaret i lleguminoses (userda, pèsols, favons,…etc)
  • Parcel·les que es declarin en guaret més de 5 anys seguits, NO seran admissibles pels ajuts.
  • Es permetrà que la sembra dels cultius fixadors de nitrogen barrejats amb d’altres cultius que siguin admissibles per justificar SIE, sempre que predominin els primers.

L’objectiu d’aquests canvis es el de facilitar als agricultors de la Unió Europea el compliment de de les obligacions en virtut d’”ecologització” per rebre suport financer directe. També pretenen augmentar el rendiment mediambiental de l’agricultura.