Realitzem l´assessorament en Gestió integrada de plagues en explotacions de cultius llenyosos, userda en regadiu, horta, jardineria i vivers.Som tècnics assessors inscrits al Registre d´Assessors en gestió integrada de plagues publicat pel Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Realitzem l’assessorament tècnic i administratiu en aquesta certificació de qualitat en produccions agrícoles.Preparem i acompanyem als productors en les auditories i inspeccions de certificació.Som tècnics en producció integrada reconeguts pel Consell Català de la Producció Integrada i disposem del certificat número OP589  com a operador inscrit  al Registre d’elaboradors en producció integrada.
Realitzem l’assessorament tècnic i administratiu en aquesta certificació de qualitat en produccions agrícoles i ramaderes que certifica el Consell Català de la Producció Ecològica. Preparem i acompanyem als productors en les auditories i inspeccions de certificació.
Realitzem la preparació de documentació segons la normativa que atorga el grup global GAP, i acompanyem el productor o elaborador durant l’auditoria per tal d’obtenir el certificat.
Realitzem l’assessorament tècnic personalitzat per cada explotació en el compliment dels requisits legals de gestió de les explotacions agrícoles i ramaderes per a percebre els ajuts de la UE. (ús productes fitosanitaris i zoosanitaris, medi ambient, benestar animal). Preparem i acompanyem als productors en les revisions i inspeccions. Som tècnics assessors reconeguts pel Departament, d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Assessorem  i acompanyem  en la implatació dels sistemes d’APPCC i Prerequists per la innocuïtat alimentaria. Higiene en la Producció Primària Agrícola