Dins el sòl hi ha 3 M’s: Matèria orgànica, Minerals i Microbiologia. La Cromatografia ens mostra com estan i com es relacionen aquestes 3 M’s, bàsiques per a la fertilitat del sòl. 

En quant a la fracció mineral, no només són importants el N, el P i el K , sinó que també ens fixem en el contingut i equilibri entre les 4 bases (Ca, Mg, K i Na), el S,Fe,Mn,Zn,Cu i B.