Projectes tècnics per a la construcció d’explotacions ramaderes i indústries agroalimentàries. Juntament amb el disseny de la instal·lació i la redacció del projecte, realitzem la direcció d’obres i la direcció de la coordinació de salut i seguretat, tant en fase de projecte com de execució.
Redacció de memòries per instal·lacions que no requereixin un projecte tècnic. Les memòries tècniques aporten informació sobre solucions constructives i les instal·lacions necessàries, així com la relació dels treballs a realitzar i els materials que s’han d’utilitzar.
Realitzem estudis de viabilitat, tant tècnica com econòmica, de plantacions (Fruiters, vinyes,…), explotacions hortícoles, indústries agroalimentàries, explotacions ramaderes… . Aquests són una eina molt important per decidir tirar endavant o no futurs projectes o possible inversions.
Realitzem la valoració o taxació de finques, edificacions, instal·lacions i  infraestructures la naturalesa cadastral de les quals sigui rústica, i que segons el planejament urbanístic vigent tinguin qualificació de sòl no urbanitzable.
Ens encarreguem de preparar tota la documentació i realitzar tots els tràmits davant de l’administració per poder donar d’alta qualsevol activitat agrícola, ramadera o agroalimentària (obtenció de llicència municipal d’activitat, inscripció al registre d’explotacions ramaderes…).
Ens encarreguem de la preparació de la documentació i de la realització dels tots els tràmits necessaris davant les administracions competents per legalitzar pous.