Seguiments periòdic de les diferents plagues i malalties mitjançant el recompte de trampes de monitoring, i controls visuals a camp.

 Efectuem les recomanacions dels diferents tractaments així com la qualitat d’aquests en funció de les necessitats de la finca en cada moment.

Efectuem les recomanacions dels diferents tipus d’adobat en funció de les necessitats de la finca en cada moment en funció de diferents paràmetres analitzats (analítiques fisico-quimiques de sòl, fulla i fruit, cromatografies, tipus de sòl, maneig i produccions i sistema productiu)
Realitzem les recomancions de reg en funció de la climatologia, l’estat de les plantes i la utilització, si s’escau, de sistemes de monitoratge de la humitat al sòl mitjançant sondes a diferents profunditats.
  • FISICO-QUÍMIQUES DE SÒL, FULLES, FEMS…

Analitzem, mitjançant un laboratori especialitzat, els diferents paràmetres que ens indiquen la granulometría i textura del sòl així com els principis minerals presents a les plantes, sòl,…

  • CROMATOGRAFIES

Realitzem una cromatografia del sòl per a conèixer la fertilitat d’aquest tenint en compte la part mineral, orgànica i la seva microbiologia.

  • NITRACHECK

Realitzem un anàlisis ràpid del contingut de nitrats al sòl per a valorar la necessitat d’adobats nitrogenats de cobertera.